صفحه اصلی

منو اصلی
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود94

مدارک و فرم های مورد نیاز دانشجو در روز ثبت نام حضوری

دانشجوی عزیز همراه داشتن این مدارک و فرم ها در روز ثبت نام حضوری الزامی می باشد

ردیف

مدارک مورد نیاز

تعداد/دانلود

محل تحویل

توضیحات

 

تأییدیه ثبت نام اینترنتی معاونت آموزشی(کد رهگیری)

ورود به صفحه ثبت نام اینترنتی

 

1

مجموعه فرم های ثبت نامی آموزش

دانلود فرم ها

اداره آموزش

تکمیل این فرم ها برای کلیه دانشجویان ضروری می باشد

2

تأییدیه ثبت نام اینترنتی معاونت دانشجوئی و فرهنگی(کد رهگیری)

ورود به صفحه ثبت نام اینترنتی

انجام ثبت نام اینترنتی برای کلیه دانشجویان ضروری می باشد

3

فرم ثبت نام معاونت دانشجوئی و فرهنگی

دانلود

اداره رفاهی

تکمیل این فرم برای کلیه دانشجویان ضروری می باشد

4

فرم ثبت نام خوابگاه دانشجوئی

دانلود

اداره خوابگاهی

ویژه متقاضیان خوابگاه

5

فرم شناسنامه سلامت

دانلودفرم

 

تحویل به پرشک

مراجعه به پزشک مستقر در محل ثبت نام برای کلیه دانشجویان الزامی است

6

فرم شماره 28(تعهد محضري)

دانلود

اداره آموزش

برای تمام دانشجویان الزامی است(این تعهد نسبت به پایان طرح تحصیلی دانشجو می باشد)

7

اصل سند تعهد محضری

 

اداره آموزش

تنظیم سند محضری با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مطابق فرم شماره 28

8

فرم «تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه»

دانلود

اداره رفاهی

(ویژه متقاضیان خوابگاه و یا وام دانشجوئی)

9

اصل سند محضری« تعهد نامه بازپرداخت  تسهیلات دریافتی ازصندوق رفاه»

به کد شناسه ملی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:14002856168

 

اداره رفاهی

تنظیم سند محضری با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مطابق فرم فوق(ویژه متقاضیان خوابگاه و یا وام دانشجوئی)

10

کپی حکم کارگزینی ضامن کارمند یا کپی جواز کسب معتبر ضامن کاسب

2 عدد

اداره رفاهی

مدارک ضامن به انضمام  اصل سند محضری« تعهد نامه بازپرداخت  تسهیلات دریافتی ازصندوق رفاه» به اداره رفاهی تحویل داده شود(ویژه متقاضیان خوابگاه و یا وام دانشجوئی)

11

کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و  پشت و روی کارت ملی ضامن

2سری

اداره رفاهی

12

اصل مدرک دیپلم(یا گواهی موقت)

 

اداره آموزش

 

13

اصل مدرک پیش دانشگاهی(یا گواهی موقت)

 

اداره آموزش

 

14

تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی(یا رسید پستی آنها)

 

 

اداره آموزش

 

15

کپی از مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

ریز نمرات سه سال متوسطه و پیش دانشگاهی

3 سری

 

3سری

اداره آموزش

 

اداره آموزش

 

16

کپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو

4سری

اداره آموزش و اداره رفاهی

3 سری به اداره آموزش و 1 سری به اداره رفاهی تحویل داده شود

17

کپی پشت و روی کارت ملی دانشجو

4 سری

اداره آموزش و اداره رفاهی

3 سری به اداره آموزش و 1 سری به اداره رفاهی تحویل داده شود

18

عکس4*3    دانشجو

14قطعه(خواهران)

20قطعه(برادران)

اداره آموزش و اداره رفاهی

4 قطعه عکس به واحد رفاهی و مابقی به اداره آموزش تحویل داده شود

19

فيش پرداخت مبلغ 60000(شصت هزار ریال)

جهت صدور کارت تغذیه- دانشجوئی

1 عدد

اداره تغذیه

به  حساب درآمدهای اختصاصی معاونت دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به شماره  2178372320002  بانک ملی سراسر كشور به شناسه پرداخت :10222

(طی دو فیش مجزا)

20

فيش پرداخت مبلغ 300000(سيصد هزار ریال) جهت شارژ کارت تغذیه- دانشجوئی

(تحویل به اداره تغذیه)

1 عدد

اداره تغذیه

21

سی دی  محتوی فایل عکس دانشجو

1 عدد

اداره تغذیه

فرمتjpeg

22

دریافت برگ معرفی نامه به بانک تجارت ، جهت صدور کارت جوان

 

 

این حساب جهت واریز وام های دانشجوئی می باشد