صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

مقدمه
• شوراي انضباطي، نهادي ويژه در مجموعه دانشگاه است که هدف اصلي از تشکيل آن پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان مي باشد. نقش مهم اين شورا کمک به سالم نگه داشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ کرامات دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجارشکني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران است.
• شيوه نامه اجرائي آئين نامه شوراي انضباطي دانشجويان که مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد بر توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات احتمالي دانشجويان و رعايت تقوي در امر قضاوت و تصميم گيري تاکيد کرده است. همچنين موضوع ايجاد و حفظ جو صميميمت، تفاهم و اعتماد از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان و پاسخگويي به مشکلات و پرسشهاي آنان و اتخاذ شيوه هاي تربيتي و تذکرآميز در کنار صدور احکام مناسب و موثر، مورد سفارش قرار گرفته است.

يكي از زير مجموعه هاي معاونت دانشجوئي ـ فرهنگي دانشگاه مي باشد كه رياست آن به عهده معاون دانشجوئي ـ فرهنگي دانشگاه است كه مسئوليت نظارت و رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا داراي دو بخش بدوي و تجديدنظر مي باشد.
در ذيل به اختصار جايگاه شوراي انضباطي را در دانشگاه شرح مي دهيم:
1- اهداف شوراي انضباطي

پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تأًمين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ شأن و كرامت دانشجوئي و مقابله با بي نظمي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران از مهمترين اهداف شوراي انضباطي محسوب مي شود.
بديهي است شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجوئي و رعايت تقوي در رسيدگي به امور آنان و تصميم گيري جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير شوراي انضباطي تلقي مي شود.

2-وظايف شوراي انضباطي
شوراي انضباطي بعنوان نهادي كه بتواند نقش مديريتي خاص در جلوگيري از هرج و مرج و بي نظمي در محيط دانشگاه ايجاد نمايد و همچنين فضايي سالم و به دور از هرگونه تشنج و بي نظمي در دانشگاه برقرارسازد, مي باشد.

3-حدود اختيارات و وظايف شوراي هاي انضباطي دانشگاه

الف) رسيدگي به تخلفات دانشجويان اعم از عمومي ، آموزشي و اداري ، سياسي و اخلاقي )
ب) پاسخ به استعلامهايي كه از هسته هاي گزينش دانشجو يا كاركنان و حراست ها براي استخدام و غيره مي شود. تشكيلات، حدود و وظايف شوراي انضباطي
با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصيل و هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيت دانشجو باشد، خودداري كند. هرگاه دانشجويي در مكانهايي بعنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (از قبيل سفرهاي علمي، محل هاي كارآموزي، خوابگاه و . . .) مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد شوراي انضباطي مي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه آيين نامه، موارد را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذيصلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه جهت انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضائي و انتظامي شوراي انضباطي دانشگاه باشد.