صفحه اصلی

منو اصلی
برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

برنامه سرویس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

حرکت از خوابگاه
حرکت از دانشگاه
7:10 9:10
7:40 10:10
9:30 12:45
12:10 13:45
13 15:10
14:45 16:10
15:30 17:10
16:30 18
17:30 20