صفحه اصلی

منو اصلی
هزینه های خوابگاهی

خوابگاه ملکی :دانشجویان ساکن در خوابگاه ملکی به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار که بعد از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت اقساطی بدهی خود  به صندوق رفاه دانشجویان اقدام می نمایند .

خوابگاه مشارکتی :براساس آئین نامه خوابگاه مشارکتی 70 درصد هزینه تمام شده خوابگاه در یک ترم توسط دانشجو و 30در صد آن توسط دانشگاه پرداخت می گردد.