صفحه اصلی

منو اصلی
وام بیمه

 

وام بیمه :
ثبت نام متقاضیان و تحویل فرم تکمیلی بیمه و نهایتاً صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی.

1- به کلیه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وام های تحصیلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بیمه پرداخت می گردد.
2- دانشجویان شبانه در صورتی که 50% سهم دانشگاه را شخصاًً پرداخت کنند، می توانند از وام بیمه استفاده نمایند.
3- دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان، حداکثر 3 فرزند) استفاده نمایند.
4- مبلغ سرانه بیمه دانشجویان در سال جاری به ازای ماهانه هر نفر 112800ریال می باشد که 50% از آن توسط دولت «دانشگاه» و 50% توسط دانشجو که در صورت تمایل به عنوان وام بیمه توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.