صفحه اصلی

منو اصلی
اعضاء شورای مدیران

                                                                     اعضاء شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی

-آقای دکتر چگنی                      معاون دانشجویی فرهنگی

-آقای صباح واله                        مدیر امور دانشجویی

-آقای مهدی عظیمی                 مدیر امور فرهنگی