صفحه اصلی

منو اصلی
اعضای شورای فرهنگی

اعضا ء شرکت کننده در جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی دزفول

 

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر بهروز اسماعیل چگنی

معاونت دانشجویی فرهنگی

مهدی عظیمی

مدیر فرهنگی وامور فوق برنامه

دکتر حیدر رضا مهتدی

مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر زهرا اسلامی فر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

محسن صولتی

رئیس اداره حراست

میلاد عساکره

دانشجو( فرمانده بسیج دانشجویی)

محمد علی توسنگ

رئیس امور شاهد وایثارگر