صفحه اصلی

منو اصلی
آیین نامه اسکان خوابگاهها
مراحل اسكان دانشجویان جدید الورود
در روز اعلام شده از طرف دانشکده برای ثبت نام و انجام مراسم پذیرش و آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشکده، نمایندگان مدیریت امور خوابگاهها با حضور در جایگاه خاص این مدیریت در محل مراسم، اقدام به ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و صدور كارت سكونت موقت برای آنان می‌نمایند. دانشجویان بعد از اتمام مراحل ثبت نام می‌توانند با مراجعه به خوابگاه خود و با هماهنگی مسئول خوابگاه در اتاق مربوطه ساكن گردند.