صفحه اصلی

منو اصلی
فرآیند بیمه درمانی دانشجویان

 

وام بیمه :
ثبت نام متقاضیان و تحویل فرم تکمیلی بیمه و نهایتاً صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی.

1- به کلیه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وام های تحصیلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بیمه پرداخت می گردد.
2- دانشجویان شبانه در صورتی که 50% سهم دانشگاه را شخصاًً پرداخت کنند، می توانند از وام بیمه استفاده نمایند.
3- دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان، حداکثر 3 فرزند) استفاده نمایند.
4- مبلغ سرانه بیمه دانشجویان در سال جاری به ازای ماهانه هر نفر 112800ریال می باشد که 50% از آن توسط دولت «دانشگاه» و 50% توسط دانشجو که در صورت تمایل به عنوان وام بیمه توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.

5-به دانشجویان واجد شرایط که فاقد هیچگونه بیمه درمانی می باشند دفترچه خدمات درمانی تعلق میگیرد

6-دانشجویانی که دارای دفترچه بیمه روستایی می باشند چنانچه بخواهند از دفترچه بیمه خدمات درمانی دانشجویی استفاده نمایند باید ضمن مراجعه به سازمان بیمه خدمات درمانی محل سکونت خود دفترچه بیمه روستایی خود را باطل و رسید آن را جهت دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی دانشجویی به امور رفاهی تحویل نماید .