صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

وظايف اداره تغذیه

. نظارت بر تهيه ، طبخ و توزيع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههاي دانشگاه

. نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزيع غذا

. نظارت در تهيه و ارائه كارت بهداشتي پرسنل در امر تهيه و طبخ غذا

. كنترل بهداشتي مواد غذايي و تاريخ تولید و انقضاء آنها

. برنامه ريزي و تهيه برنامه غذايي مناسب با توجه به فصول سال و ميزان كالري ، پروتئين ، کربوهيدرات ،چربی واغلب ريزمغذی های مورد نياز دانشجويان با توجه به استانداردهای جهانی

آنچه بايد بدانيم :

- ابتدا برای هر فرد کارت دانشجویی هوشمند صادر می گردد، که بايد در حفظ و نگهداری اين کارت نهايت دقت را به عمل آورده و از تا کردن و مخدوش نمودن کارت و تحويل کارت به ديگران خودداری شود . زيرا صدور مجدد کارت مستلزم صرف هزينه و وقت زيادی است.

- هزينه صدور مجدد کارت به عهده فرد ميباشد و در صورت استفاده ديگران از کارت شما ، برابر مقررات رفتار خواهد شد .

- تحويل کارت در زمان تسويه حساب الزامی است.