صفحه اصلی

منو اصلی
وام ودیعه مسکن

 

ودیعه مسکن :
توزیع فرمهای مربوطه و بررسی اجاره نامه معتبر و دریافت سفته طبق مبلغ وام و تکمیل فرم اجاره نامه.

1- ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند؛ در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت می گردد.
- مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی 12500000ریال
- مقاطع تکمیلی(کارشناسی ارشد
دستیاران تخصصی) 30000000ریال
2- وام ودیعه فقط به یکی از زوجین دانشجو پرداخت می گردد آنهم در دوره روزانه
دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، می بایست در صورت اتمام اجاره و یا پایان تحصیل مبلغ ودیعه دریافتی را عیناً (به صورت یکجا) به شماره حساب 40073523 نزد بانک تجارت به نام صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی واریز نمایند.