صفحه اصلی

منو اصلی
وام خرید کالا

 

وام اعتباری خرید کالا :

جهت تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی در طول تحصیل به دانشجویان مقطع دستیاریوph.d 4.000.000 ریال و سایر مقاطع 1.000.000 ریال وام خرید کالا پرداخت می گردد البته به صورت اعتبار خرید از فروشگاه تجارت الکتونیک صندوق رفاه دانشجویان به آدرس :www.eshop.srd.ir