صفحه اصلی

منو اصلی
وام تحصیلی

 

وام تحصیلی و مسکن:


ثبت نام از کلیه دانشجویان روزانه متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت واریز وام براساس اطلاعیه های صادره از این اداره

1- پرداخت وام تحصیلی و مسکن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد.
2- میزان وام تحصیلی به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 380000ریال و متأهل ماهیانه 560000ریال که بصورت ترمی پرداخت می گردد. میزان حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرد 90000ریال (حداکثر تا سه فرزند)
3- میزان وام مسکن به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 250000ریال و متأهل 500000ریال
4-به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگات کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد.
5-میزان وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد.(وام تحصیلی و مسکن شامل دانشجویان شبانه نمیشود)

تذکر: پرداخت وامهای مذکور بصورت ترمی محاسبه می گردد که نیمسال اول 5/4 و نیمسال دوم 5/5 ماه می باشد.