صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

  وظایف مدیر امور فرهنگی :

·          ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی سیاسی اجتماعی واخلاقی دانشجویان وتهیه گزارشات لازم

·           برگزاري مراسم جشن و عزا در مناسبتهاي مختلف به ويژه روز دانشجو واستاد

·          اطلاع رساني سريع و دقيق جهت شركت دانشجويان در جشنواره ها و مسابقات و ساير برنامه ها

·           انجام مطالعات و برنامه ريزي مناسب جهت نيل به اهداف اصلي دانشکده

·           راه اندازي و نظارت و ساماندهي وحمايت از نشريات دانشجويي كه به تاييد شوراي مركز رسيده باشد با هماهنگي مدير فرهنگي

·          نظارت بر اردوهاي دانشجويي واجراي آن با پشتيباني مديريت مالي و اداري با هماهنگي شوراي فرهنگی

·          پيش بيني زمينه و تسهيلات لازم جهت انجام تحقيقات پژوهشي و فعاليتهاي مربوطه

·           ايجاد تشكل هاي اسلامي از قبيل بسيج و انجمن اسلامی

·          ايجاد تحرك فرهنگي و سياسي در دانشجويان با انجام امور مختلف

·          انتشار CDو پخش بروشور فرهنگي در دانشکده

·          برگزاري جلسات هفتگي يا ماهانه در مورد مسائل مختلف فرهنگي از قبيل نماز، مباحث قرآني ،اعتياد نوين ،حجاب ،آموزش پيش از ازدواج و ... براي دانشجويان

·          شركت در جلسات شوراي فرهنگي  و ارائه نظرات