صفحه اصلی

منو اصلی
معرفی همکاران

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تلفن دفتر

مهدی عظیمی

مدیر فرهنگی وامور فوق برنامه

داخلی 230

مریم مهردادی

کارشناس قرآن وعترت

06142429730

زینب کرمی نژاد

کارشناس فرهنگی

06142429730