صفحه اصلی

منو اصلی
فعالیت ها

عمده فعالیت هایی که در این مدیریت انجام می شود عبارتند از :

1- برگزاری جشن ها و اعياد مختلف مذهبي يا ملي

2- برگزاری اردوهاي داخلي استاني و خارج استاني ويژه دانشجويان

3- بازديدهاي يك روزه از مراكز مختلف فرهنگي ، اجتماعي و نمايشگاه ها و ....

4- برگزاري همايش ها و جشنواره هاي دانشگاهي و كشوري

5- برگزاري مسابقات سراسري قرآن ( ويژه كاركنان ، اساتيد و دانشجويان )

6- برپايي مراسم به مناسبتهاي مذهبي ( شبهاي قدر ، محرم و صفر و ... )

7- حمايت از فعاليت تشكلهاي اسلامي

8- برگزاري انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشگاه

9- مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي با ساير نهادهاي متولي امور فرهنگي در دانشگاه

10- اعزام دانشجويان برگزيده به جشنواره ها و مسابقات كشوري

11- ساماندهي امور فرهنگي خوابگاه هاي دانشجويي

12- هماهنگی با وزارتخانه جهت عمره دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه

13- برگزاری انتخاب دانشجوی نمونه در دانشگاه

14 انتشار نشریه دانشجویان

دیگر فعالیت های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

     حمايت از فعاليت تشكل هاي دانشجويي

مديريت فرهنگي و فوق برنامه از فعاليتهاي فرهنگي تشكل هاي دانشجويي ( بسيج دانشجويي )در زمينه برگزاري مراسم ،اردوها ، كارگاهها و نشست هادر دانشگاه و دانشكده هاي تابعه حمايت و پشتيباني مي نمايد.

     کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در هر دانشگاه بمنظور نظارت برنشریات دانشگاهی، بررسی و صدور مجوز انتشار نشریات، رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و این کمیته موظف است بر حسن اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه های کمیته ناظر بر نشریات نظارت نماید.