صفحه اصلی

منو اصلی
خوابگاه فاطمه الزهرا(خواهران)

 

خوابگاه خواهران حضرت فاطمه الزهرا :

آدرس :دزفول خیابان 45 متری میدان بیمارستان افشار ،بیمارستان افشارسابق خوابگاه حضرت فاطمه الزهرا

تلفن :                                                 42530715 -061