صفحه اصلی

منو اصلی
برنامه حضور مشاورین

برنامه حضور مشاورین در دانشگاه و خوابگاه ها

ساعت حضور در دانشگاه :    15- 8

ساعت حضور در خوابگاه : 21-18

  

 

شنبه

یکشنه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آقای احمد اداوی (روانشناس بالینی)

دانشکده

 

دانشکده

 

دانشکده

خانم  وفایی نژاد (مشاور)

دانشکده

خوابگاه فاطمه الزهرا

خوابگاه فاطمه الزهرا

دانشکده