صفحه اصلی

منو اصلی
معرفی اعضا

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه:

آقای صباح واله

کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان:

احمد اداوی   ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

فرشته وفایی نژاد  ( کارشناس ارشد مشاوره )