سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه:

آقای صباح واله

کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان:

احمد اداوی   ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

فرشته وفایی نژاد  ( کارشناس ارشد مشاوره )

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه:

آقای صباح واله

کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان:

احمد اداوی   ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

فرشته وفایی نژاد  ( کارشناس ارشد مشاوره )

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب