وظايف واختيارات معاونت دانشجويي وفرهنگي به عنوان يكي از معاونتهاي موجود در دانشکده با توجه به حجم وگستردگي فعاليت­هاي موجود در اين حوزه به شرح ذيل مي باشد:

 • اداره كليه امور دانشجويي دانشکده مطالعه واتخاذ تصميم درباره مسائل ومشكلات دانشجويي
 • نظارت براجراي قوانين وآئين نامه هاي دانشجويي
 • تدوين وپيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي
 • نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان در حسن اجراي وظايف آنها
 • نظارت بر فعاليت­هاي فرهنگي، سياسي واجتماعي دانشکده
 • برنامه ريزي براي گسترش وتعميق ارزش­هاي اسلامي وانقلابي در همه سطوح دانشکده
 • ايجاد ارتباط وهمكاري هرچه بيشتر با مراكز، مؤسسات ونهاد­هاي فرهنگي وانقلابي براي شكوفايي بيشتر فعاليت­هاي فكري، فرهنگي و هنري
 • نظارت وبرنامه ريزي براي توسعه آموزش­هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي وفرهنگي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي وسمينارها ومجامع فرهنگي، فكري و سياسي دانشگاهي ونظارت بر آنها وبهره وري هماهنگ از توان موجود نهاد هاي اسلامي وانقلابي
 • فراهم آوردن زمينه وترغيب نيروهاي دانشگاهي به حضور در صحنه هاي مختلف علمي، سياسي وفرهنگي جامعه
 • تلطيف وسالم سازي روابط عمومي ميان اساتيد،دانشجويان وكاركنان
 • برنامه ريزي براي استفاده بهتر از امكانات فرهنگي وهنري
 • پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي فرهنگي وپيگيري وظايف محوله
 • و...
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب