برنامه حضور مشاورین در دانشگاه و خوابگاه ها

ساعت حضور در دانشگاه :    15- 8

ساعت حضور در خوابگاه : 21-18

  

 

شنبه

یکشنه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آقای احمد اداوی (روانشناس بالینی)

دانشکده

 

دانشکده

 

دانشکده

خانم  وفایی نژاد (مشاور)

دانشکده

خوابگاه فاطمه الزهرا

خوابگاه فاطمه الزهرا

دانشکده

 

 

برنامه حضور مشاورین در دانشگاه و خوابگاه ها

ساعت حضور در دانشگاه :    15- 8

ساعت حضور در خوابگاه : 21-18

  

 

شنبه

یکشنه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آقای احمد اداوی (روانشناس بالینی)

دانشکده

 

دانشکده

 

دانشکده

خانم  وفایی نژاد (مشاور)

دانشکده

خوابگاه فاطمه الزهرا

خوابگاه فاطمه الزهرا

دانشکده

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب