اعضا ء شرکت کننده در جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی دزفول

 

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر بهروز اسماعیل چگنی

معاونت دانشجویی فرهنگی

مهدی عظیمی

مدیر فرهنگی وامور فوق برنامه

دکتر حیدر رضا مهتدی

مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر زهرا اسلامی فر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

محسن صولتی

رئیس اداره حراست

میلاد عساکره

دانشجو( فرمانده بسیج دانشجویی)

محمد علی توسنگ

رئیس امور شاهد وایثارگر

اعضا ء شرکت کننده در جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی دزفول

 

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر بهروز اسماعیل چگنی

معاونت دانشجویی فرهنگی

مهدی عظیمی

مدیر فرهنگی وامور فوق برنامه

دکتر حیدر رضا مهتدی

مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر زهرا اسلامی فر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

محسن صولتی

رئیس اداره حراست

میلاد عساکره

دانشجو( فرمانده بسیج دانشجویی)

محمد علی توسنگ

رئیس امور شاهد وایثارگر

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب