اعضاء شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی

-آقای دکتر چگنی                      معاون دانشجویی فرهنگی

-آقای صباح واله                        مدیر امور دانشجویی

-آقای مهدی عظیمی                 مدیر امور فرهنگی  

                                                                     اعضاء شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی

-آقای دکتر چگنی                      معاون دانشجویی فرهنگی

-آقای صباح واله                        مدیر امور دانشجویی

-آقای مهدی عظیمی                 مدیر امور فرهنگی  

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب